×
خرید
12,000 تومان

تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کنترل عواطف جوانان

هدف پژوهش تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کنترل عواطف جوانان می باشد. تحقيق موجود به روش های آماری با روش همبستگی و رگرسیونی صورت گرفت.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین نماز و امید به زندگی در دانشجویان

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین نماز وامید به زندگی بود این پژوهش به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی وبه لحاظ روش یک پژوهش توصیفی –همبستگی بود

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و انسجام خانوادگی

هدف پژوهش بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و انسجام خانوادگی می باشد

خرید
12,000 تومان

بررسی رابطه میان هوش معنوی و عزت نفس دانشجویان

هوش معنوی دربردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه‌های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و… شامل می‌شود.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

رابطه بین رضایت زناشویی مردان دارای همسر شاغل و غیر شاغل

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین رضایت زناشویی مردان دارای زن شاغل و غیر شاغل می باشد.

خرید
12,000 تومان

بررسی و مقایسه بیش فعالی کودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل

هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه بیش فعالی کودکان دارای مادران شاغل و مادران غیرشاغل می باشد.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه رضایت شغلی با جرات ورزی کارگران

یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و جرات ورزی کارگران رابطه معنادار وجود دارد.

خرید
16,000 تومان

بررسی رابطه خودكارآمدی تحصیلی با تحمل ناکامی در دانش‌آموزان

هدف بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با تحمل ناکامی بین دانش‌آموزان دختروپسردوم ابتدایی می باشد

خرید
16,000 تومان

بررسی رابطه بین فرزند پروری با کارآفرینی در دانش آموزان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین فرزند پروری با کارآفرینی در دانش آموزان می باشد.

0